Close

Regulamin wnoszenia opłaty startowej

Regulamin wnoszenia opłaty startowej za udział w zawodach.

(Obowiązuje od 08.11.2016)

Właścicielem witryny internetowej gplp.pl jest Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy V Łomianki z siedzibą ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki wpisanym do rejestru KRS z numerem
REGON: 015878544
NIP: 1181759975
zwanym dalej UKS V Łomianki

 1. UKS V Łomianki prowadzi zbiórkę opłaty startowej za udział w zawodach dla uczestników za pośrednictwem sieci internet.
 2. Do korzystania z modułu wnoszenia opłaty startowej na stronie gplp.pl upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wnoszenie opłat poprzez stronę gplp.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, po opłaceniu wstępu dane zawodnika wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty startowej są wysyłane do klienta w formie pliku pdf za pomocą poczty elektronicznej na podany przy zapisywaniu adres email.
 4. Zapytania dotyczące składania zapisów bądź informacji dodatkowych dotyczących startu i zawodników mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej info@gplp.pl
 5. Opłatę startową uiszczamy zgodnie z rocznikiem urodzenia startującego zawodnika, wszystkie opłaty startowe są jednakowej wartości.
 6. Uiszczający opłatę startową oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu UKS V Łomianki jest uprawnione do unieważnienia złożonej rejestracji.
 7. Wniesienie opłaty startowej lub wysłanie ze stron sklepu internetowego GPLP zamieszczonych w witrynie internetowej www.gplp.pl zapytania, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych, w szczególności adresu e-mail.
 8. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon zostanie wykorzystany do realizacji umowy (głównie celem potwierdzenia wniesionej opłaty za start).
 9. Informacja o opłacie za start zawiera opis oraz cenę opłaty startowej ustalonej na rok bieżący, bez podatku VAT.
 10. Wysokość opłaty startowej wyrażona jest w złotych polskich.
 11. Rozliczenie transakcji może nastąpić poprzez wybraną opcję szybkim przelewem lub kartą kredytową, za pomocą operatora przelewy24.pl
 12. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem Stowarzyszenia UKS V Łomianki za pomocą maila info@gplp.pl. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej (potwierdzenie email uiszczenia opłaty startowej, potwierdzenie wykonania przelewu za opłatę startową), które zawodnik otrzymuje po uiszczeniu opłaty startowej poprzez stronę internetową.
 13. Anulowanie uczestnictwa w zawodach jest możliwe przed datą wydarzenia na które jest uiszczona opłata startowa. Anulowanie uiszczenia opłaty startowej, skutkuje zwrotem kosztów opłaty startowej pomniejszonych o 2% kosztów operacyjnych.
 14. Integralną częścią regulaminu jest Polityka Prywatności zawarta w osobnym dokumencie.
 15. Opinie i pytania dotyczące pracy Stowarzyszenia prosimy przesyłać na adres biura Stowarzyszenia lub pod adres poczty elektronicznej: info@gplp.pl
 16. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).